УСЛУГИ

Изнајмување и одржување хигиена на преносни тоалети

Преносните тоалети можат да бидат изнајмени на подолг или пократок временски период.

Истите, откако ќе бидат изнајмени потребно е да се одржуваат чисти. Периодот на чистење на тоалетите е на неделно ниво и зависи од бројот на лица кои го упоребуваат.

Одржување хигиена на еден тоалет подразбира

  • Црпење на отпадните фекални води од резервоарот на тоалетот;
  • Чистење и дезинфекција на внатрешната и надворешната страна, како и на резервоарот за фекалии;
  • Полнење на резервоарот со еколошки разградлива дезинфекциона течност и ароматизер;
  • Одведување на отпадните фекални води во прочистителни станици со закон регулирани.
Scroll Up

Ready to Get 1 Month FREE Bookkeeping Service?

Drop Your Info Bellow